Treningstider - alle lag
Klikk her for å se alle treningstider!

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtekter

Vedtekter for Eidsvold Turn Fotball Veteran.

Daglig uttale ”Eidsvold Turn veteran ”
Vedtatt på stiftelsesmøte 25.august 2008.
(Endringer i pkt 4 vedtatt på årsmøte, 11.feb 2010)
(Pkt 3.1: Endret fra 15.februar til 15.mars på årsmøtet 2015.)

1. Formål

1.1.Formålet med Turn veteran er å arrangerer hyggelige sammenkomster (mimrekvelder)
      og andre positive tiltak for medlemmer av veteranklubben.
1.2.Turn veteran vil også kunne være til støtte og hjelp i en hvis grad for fotballgruppa ETF
      om nødvendig.

2. Medlemskap

2.1. For å bli medlem i Turn veteran må en ha gjort en jobb for ETF-fotball uansett
       nivå enten som spiller, lagleder, trener ,dommer og/eller utført andre tillitsverv/oppgaver
       -som styret i Turn veteran godtar.
       En naturlig forutsetning er at man også har en positiv innstiling og viser interesse i forhold
       til fotballen i klubben.
2.2. Må ha fylt 50 år (dvs 50 + ) for å bli opptatt som medlem

3. Årsmøte

3.1. Årsmøte skal avvikles innen 15.mars hvert år og innkalles med 3 ukers vasel.
       Innkalling i Eidsvold Ullensaker Blad og på ETFs hjemmeside.
3.2. Forslag til saker til årsmøte sendes lederen senest 2 uker før årsmøte.
3.3. Saker til behandling på årsmøte.
       1. Årsrapport 
       2. Regnskap/budsjett
       3. Fastsettelse av medlemskontingent.
       4. Behandle innkomne forslag.
       5. Valg av styre (se pkt 4 ) valgkomite (se pkt 6) og revisorer (se pkt 7)
 
3.4. Ved avstemminger kreves det alminnelig flertall.
3.5. Møteleder av årsmøte er styrets leder.
3.6. Sekretæren fører referat fra årsmøte.
       Referatet skal godkjennes av veteranstyret i første styremøte etter årsmøte.

4. Styrets sammensetning;

4.1. Styret består av følgende:
       1. Leder  
       2. Nestleder /tiltaksleder ( se også pkt 5)
       3. Sekretær
       4. Kasserer
       5. Styremedlem
 
4.2  Leder velges for 1 år ad gangen .De fire andre i styret for 2 år ad gangen.
4.3. Sekretær og styremedlem er på valg i partallsår.
4.4. Nestleder og kasserer er på valg i oddetallsår..
4.5. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 personer er tilstede.

5. Tiltaksgruppe

5.1. Det oppnevnes en tiltaksgruppe bestående av tiltaksleder(nestleder) og
       minst 2 medlemmer som oppnevnes av styret etter årsmøte for 1 år av gangen
5.2. Tiltaksgruppa kommer med forslag til tiltak m/kostnadsoverslag som forelegges/godkjennes
       av styret før gjennomføring.

6. Valgkomite

6.1. Velges en valgkomite på 2 personer hvorav en velges som leder.
6.2. Leder er på valg i partallsår. Medlemmet er på valg i oddetallsår.
       Begge velges for 2 år ad gangen.
6.3.Valgkomiteens innstilling sendes styrets leder senest 2 uker før årsmøte .

7. Revisjon/kontroll

7.1. Det velges 2 revisorer på årsmøte for 1 åd ad gangen.
7.2. Kasserer sørger for at regnskapet er revidert senest 2 uker før årsmøte.

8. Veteranprisen

Veteranprisen -fat med inskripsjon- kan deles ut hvert år etter sesongslutt til en
person innen ETF Fotball –også utenom medlemmer av Veteran- som Veteranstyret
mener har gjort en fremragende innsats for klubben på og/eller utenfor banen.

9. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan kun gjøres etter vedtak på årsmøte.